РУС БЕЛ ENG

Учителю информатики

АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА «ІНФАРМАТЫКА»

30.08.2023

Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага

працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета «Інфарматыка»

 

  1. Вучэбныя праграмы

У 2023/2024 навучальным годзе пры вывучэнні вучэбнага прадмета «Інфарматыка» выкарыстоўваюцца вучэбныя праграмы, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі ў 2023 годзе.

Звяртаем увагу, што ў вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» ўнесены наступныя змены:

скарэкціравана колькасць гадзін, якія адводзяцца на вывучэнне вучэбнага матэрыялу ў IX класе (34 гадзіны замест 35 гадзін) і XI класе (34 гадзіны замест 35 гадзін на базавым узроўні; 102 гадзіны замест 105 гадзін на павышаным узроўні) у адпаведнасці з часткай другой пункта 2 артыкула 150 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

пераразмеркавана колькасць гадзін на вывучэнне тэм у VIII, X і XI (базавы ўзровень) класах;

праведзена карэкціроўка зместу вучэбнага матэрыялу з пункту гледжання сістэмнасці, паслядоўнасці, пераемнасці яго прадстаўлення, уліку ўзроставых асаблівасцей і магчымасцей вучняў.

Усе вучэбныя праграмы размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

  1. Вучэбныя выданні

У новым навучальным годзе ў адукацыйным працэсе будуць выкарыстоўвацца вучэбныя выданні, уключаныя ў «Пералік вучэбных выданняў, якія прыгодныя для выкарыстання ў бібліятэчных фондах устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, у 2023/2024 навучальным годзе» (зацверджаны Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 06.02.2023 г.). Гэты дакумент апублікаваны ў бюлетэні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (№ 7, 2023), размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by / Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Пералікі вучэбных выданняў.

Электронныя версіі вучэбных дапаможнікаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале (http://e-padruchnik.adu.by).

Рэкамендацыі па рабоце з вучэбнымі дапаможнікамі размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

Да 2023/2024 навучальнага года падрыхтаваны вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў «Информатика в 10–11 классах» аўтараў У. М. Котава, А. І. Лапо, Ю. А. Быкадорава, А. М. Вайцеховіч.

Поўная інфармацыя аб вучэбна-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» ў 2023/2024 навучальным годзе размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

  1. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета на павышаным узроўні

На II ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучэбны прадмет «Інфарматыка» можа вывучацца на павышаным узроўні ў VIII і IX класах у аб'ёме не больш за дзве дадатковыя вучэбныя гадзіны на тыдзень. Рэкамендацыі па арганізацыі вывучэння інфарматыкі на павышаным узроўні размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу на павышаным узроўні ў X–XI класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з выкарыстаннем новых вучэбных дапаможнікаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

  1. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу

Звяртаем увагу на тое, што пры арганізацыі адукацыйнага працэсу педагагічны работнік абавязаны кіравацца патрабаваннямі вучэбных праграм па вучэбным прадмеце, на аснове якіх ён складае каляндарна-тэматычнае планаванне, распрацоўвае паўрочнае планаванне з улікам рэальных умоў навучання і выхавання ў канкрэтным класе. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне, якое выкарыстоўваецца настаўнікам, павінна быць накіравана на дасягненне адукацыйных вынікаў, зафіксаваных у вучэбных праграмах.

У вучэбнай праграме змяшчаюцца пералікі тэрмінаў і паняццяў, якія падлягаюць абавязковаму засваенню, а таксама патрабаванні да адукацыйных вынікаў вучняў. Не дапускаецца прад'яўленне да вучняў патрабаванняў, якія не прадугледжаны вучэбнымі праграмамі.

Фарміраванне ў вучняў функцыянальнай адукаванасці сродкамі вучэбнага прадмета прадугледжвае развіццё здольнасцей выкарыстоўваць засвоеныя веды, уменні і навыкі для вырашэння шырокага дыяпазону жыццёвых задач у розных сферах дзейнасці, зносін і сацыяльных адносін.

Вядучая роля ў фарміраванні функцыянальнай адукаванасці адводзіцца заданням, у аснове якіх ляжаць розныя жыццёвыя сітуацыі. Падобныя заданні не маюць дакладнага алгарытму рашэння і не з'яўляюцца стандартнымі па сваёй сутнасці. Для іх выканання неабходна выкарыстоўваць міжпрадметныя веды і ўменні, універсальныя вучэбныя дзеянні, якія ўключаюць крытычнае і крэатыўнае мысленне, навыкі пошуку і перапрацоўкі інфармацыі.

Вучэбны прадмет «Інфарматыка» мае на ўвазе фарміраванне:

камп'ютарнай адукаванасці – шукаць інфармацыю ў сетцы Інтэрнэт; карыстацца электроннай поштай; ствараць і раздрукоўваць тэксты; працаваць з электроннымі табліцамі; выкарыстоўваць графічныя рэдактары;

інфармацыйнай адукаванасці – знаходзіць і адбіраць неабходную інфармацыю з кніг, даведнікаў, энцыклапедый і іншых друкаваных тэкстаў; чытаць чарцяжы, схемы, графікі; выкарыстоўваць інфармацыю са СМІ; карыстацца алфавітным і сістэматычным каталогамі бібліятэкі; аналізаваць лікавую інфармацыю; умець арыентавацца і выкарыстоўваць ІКТ;

камунікатыўнай адукаванасці – уменне працаваць у групе, камандзе; выклікаць прыхільнасць да сябе іншых людзей; не паддавацца ваганням свайго настрою; прыстасоўвацца да новых, нязвыклых патрабаванняў і ўмоў; арганізаваць работу групы.

У 2022/2023 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі праведзена рэспубліканская кантрольная работа па вучэбным прадмеце «Інфарматыка», у якой прынялі ўдзел вучні VIII класаў. Па выніках рэспубліканскай кантрольнай работы падрыхтаваны рэкамендацыі, якія могуць выкарыстоўвацца для ўдасканалення адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце. Гэтыя рэкамендацыі размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Педагогам / Рэспубліканскі маніторынг якасці адукацыі.

Рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета

У 2023/2024 навучальным годзе неабходна працягнуць работу па рэалізацыі ў адукацыйным працэсе выхаваўчага патэнцыялу вучэбных прадметаў з мэтай фарміравання ў вучняў пачуцця патрыятызму, грамадзянскасці, павагі да гістарычнага мінулага, стваральнай працы як галоўнай умовы развіцця беларускай дзяржавы. Вырашэнне гэтых задач павінна садзейнічаць фарміраванню атмасферы міру і згоды ў беларускім грамадстве і быць непасрэдна звязана з дасягненнем вучнямі асобасных адукацыйных вынікаў, адлюстраваных у адукацыйных стандартах і вучэбных праграмах.

Вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» прадугледжана дасягненне вучнямі наступных асобасных адукацыйных вынікаў: інфармацыйная культура, веданне асноў інфармацыйнай бяспекі, лагічнае і алгарытмічнае мысленне і іншых адукацыйных вынікаў.

Пры фармулёўцы выхаваўчых задач урока варта арыентавацца на фарміраванне і развіццё асобы, якая валодае якасцямі грамадзяніна, патрыёта, цікавіцца гістарычным мінулым сваёй Радзімы, беражліва адносіцца да гісторыі свайго народа і здольная паважаць і шанаваць нацыянальныя традыцыі.

Пры падборы дыдактычнага матэрыялу да вучэбных заняткаў рэкамендуецца аддаваць перавагу такім практыкаванням і заданням, якія садзейнічаюць фарміраванню патрыятызму і грамадзянскасці, нацыянальнай самасвядомасці, маральнай культуры, культуры бяспекі жыццядзейнасці, каштоўнасных адносін да свайго здароўя, культуры сямейных адносін. Напрыклад:

пры вывучэнні тэмы «Апрацоўка растравых выяў» рэкамендуецца прапанаваць вучням стварыць малюнкі па тэматыцы «Год міру і стварэння», выявы Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, беларускага арнаменту, эмблемы школы і іншыя выявы;

пры вывучэнні тэмы «Стварэнне тэкставых дакументаў» мэтазгодна выкарыстоўваць урыўкі твораў беларускіх аўтараў для вывучэння асноўных аперацый над тэкстам;

пры вывучэнні тэмы «Камп’ютарныя прэзентацыі» можна выкарыстоўваць наступную тэматыку прэзентацый: «Гістарычныя месцы маёй малой радзімы», «Нашы выдатныя суайчыннікі», «Каштоўнасці нашага роднага краю», «Не выходзячы з дому (падарожжа па гістарычных мясцінах Беларусі)», «Беларусь у космасе» і іншая тэматыка прэзентацый;

пры вывучэнні тэмы «Асновы вэб-канструявання» мэтазгодна разгледзець прыклады стварэння вэб-старонкі з выкарыстаннем інфармацыі аб музеях і помніках Беларусі, прамысловасці Беларусі, сямейных традыцыях, дасягненнях беларускіх спартсменаў, вучоных і іншых матэрыялаў;

пры вывучэнні тэмы «Захоўванне і апрацоўка інфармацыі ў базах даных» можна ствараць базы даных па такіх тэмах, як «Выдатныя мясціны маёй малой Радзімы», «Нашы землякі – героі», «Юбілейныя і памятныя даты Беларусі» і іншыя тэмы.

Неабходна адзначыць, што інфармацыйнае напаўненне вучэбных заняткаў можа мяняцца з улікам адукацыйных запытаў канкрэтнага класа, установы адукацыі.

З мэтай рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета рэкамендуецца выкарыстоўваць актыўныя метады і формы навучання: дзелавую гульню, «мазгавы штурм», практычны эксперымент, аналіз практычных сітуацый, метад праектаў і іншыя метады і формы навучання. Магчымыя тэмы праектаў: «Свет ствараем разам», «Інтэлектуальныя пошукавыя сістэмы», «Інфармацыйная бяспека ў кіберпрасторы», «Меры па папярэджанні пагроз у інфармацыйнай сферы», «Карысць і шкода камп’ютарных гульняў».

Важнай задачай вучэбнага прадмета «Інфарматыка» з'яўляецца фарміраванне асноў інфармацыйнай бяспекі вучняў. На ўроках інфарматыкі важна пазнаёміць вучняў з рознымі праявамі кіберпагроз (інтэрнэт-залежнасць, махлярскія дзеянні ў Інтэрнэце (напрыклад, прапанова вялікіх скідак у абмен на паведамленне асабістых даных і іншыя віды махлярскіх дзеянняў), гвалт у Інтэрнэце, дакучлівая рэклама і іншыя праявы кіберпагроз) і спосабамі барацьбы з імі. Найбольш эфектыўным у такім выпадку з'яўляецца рашэнне сітуацыйных задач на распазнаванне кіберпагроз і прыняцце адпаведных рашэнняў.

На ўроках інфарматыкі трэба падрыхтаваць вучняў да бяспечных паводзін у сетцы Інтэрнэт. Пры вывучэнні тэмы «Інтэрнэт. Электронная пошта» неабходна арганізаваць знаёмства вучняў з «нэтыкетам» (сеткавым этыкетам), навучыць навыкам карэктнай і бяспечнай работы і зносін у сетцы Інтэрнэт. Важна сфарміраваць у вучняў уяўленне аб лічбавай павазе, спосабах процідзеяння гвалту ў Інтэрнеце.

Дамашняе заданне па вучэбным прадмеце «Інфарматыка», якое патрабуе выкарыстання электронных сродкаў навучання, вучням не задаецца. Аднак дамашнія заданні з выкарыстаннем камп'ютара могуць выконвацца вучнямі на добраахвотнай аснове.

Для правядзення факультатыўных заняткаў прапануецца выкарыстоўваць вучэбныя праграмы, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

  1. Дадатковыя рэсурсы

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу можна выкарыстоўваць адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс – https://eior.by. Яго прызначэнне – падтрымка вучняў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам, а таксама вучняў, якія па ўважлівых прычынах часова не могуць наведваць установу адукацыі.

З мэтай навучання вучняў бяспецы работы ў сетцы Інтэрнэт рэкамендуецца выкарыстоўваць матэрыялы «Павышэнне ўзроўню інфармацыйнай бяспекі і прававой культуры вучняў», распрацаваныя Міністэрствам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Гэтыя матэрыялы размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: https://adu.by/ Галоўная / Адукацыйны працэс. 2023/2024 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Інфарматыка.

Карысную інфармацыю для падрыхтоўкі да вучэбных заняткаў можна знайсці на наступных інтэрнэт-рэсурсах:

http://kids.pomogut.by – бяспека дзяцей у сетцы Інтэрнэт (сумесны праект Прадстаўніцтва Дзіцячага Фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Рэспубліцы Беларусь і Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь);

https://www.lektorium.tv/computerhistory – бясплатны курс аб гісторыі ЭВМ і праграмавання;

http://pcs.bsu.by – электронны навукова-метадычны часопіс «Педагогіка інфарматыкі».

  1. Арганізацыя метадычнай работы

Для арганізацыі метадычнай работы з настаўнікамі інфарматыкі (на ўзроўні раёна і ўстаноў адукацыі) у 2023/2024 навучальным годзе прапануецца агульная метадычная тэма «Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па пытаннях выхавання і развіцця асобы вучня сродкамі вучэбнага прадмета „Інфарматыка».

На жнівеньскіх прадметных секцыях настаўнікаў інфарматыкі рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

  1. Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па інфарматыцы ў 2023/2024 навучальным годзе:

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць пытанні арганізацыі адукацыйнага працэсу на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі: асноўныя палажэнні, выхаванне ў сістэме адукацыі, агульныя патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу;

стварэнне бяспечных умоў арганізацыі адукацыйнага працэсу;

абноўленыя вучэбныя праграмы і вучэбна-метадычныя комплексы па інфарматыцы для VI–XI класаў;

удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Інфарматыка» з улікам вынікаў рэспубліканскай кантрольнай работы па прадмеце, праведзенай у VIII класах.

  1. Арганізацыя і змест метадычнай работы з настаўнікамі інфарматыкі ў 2023/2024 навучальным годзе з улікам аналізу вынікаў папярэдняга навучальнага года.

На пасяджэннях вучэбна-метадычных аб'яднанняў і іншых метадычных фарміраванняў настаўнікаў інфарматыкі рэкамендуецца разгледзець тэарэтычныя і практычныя аспекты развіцця і выхавання асобы вучня, пытанні методыкі выкладання вучэбнага прадмета ў кантэксце тэмы з улікам эфектыўнага педагагічнага досведу настаўнікаў рэгіёна:

рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета «Інфарматыка» на вучэбных занятках;

рацыянальныя метады і прыёмы навучання вучняў рашэнню практыка-арыентаваных задач рознага ўзроўню складанасці як неабходная ўмова развіцця лагічнага і алгарытмічнага мыслення;

сучасны ўрок інфарматыкі: выкарыстанне сучасных метадаў і сродкаў навучання, розных форм арганізацыі вучэбнага ўзаемадзеяння, накіраваных на развіццё і выхаванне асобы вучняў;

фарміраванне функцыянальнай адукаванасці вучняў сродкамі вучэбнага прадмета «Інфарматыка»;

метады і прыёмы арганізацыі праектнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па інфарматыцы.

З мэтай забеспячэння ўмоў для развіцця прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў у Акадэміі паслядыпломнай адукацыі праводзяцца мерапрыемствы ў адпаведнасці з Рэспубліканскім каардынацыйным планам мерапрыемстваў дадатковай адукацыі педагагічных работнікаў (https://akademy.by/index.php/be/aktual/37-anons-2).

свернуть

Интернет ресурсы для преподавателей по предмету ИНФОРМАТИКА

30.08.2023

www.cacedu.unibel.by - учреждение "Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь".
www.academy.edu.by - учреждение образования "Академия последипломного образования".
www.ripo.unibel.by - научно-методическое учреждение "Национальный институт образования".
http://www.fio.by - республиканский центр Интернет-образования
www.minedu.unibel.by - сайт Министерства образования Республики Беларусь.
www.aiv.by - сайт белорусского издательства «Адукацыя и выхаванне».
http://som.fio.ru/ - российский образовательный сайт содержит большое количество материалов для преподавателей школьных предметов.
http://www.nestor.minsk.by/kg/index.html - белорусская "Компьютерная газета", архив номеров.
http://www.hardw.net/ - Очередной неплохой сайт о компьютерном железе.
http://www.overclockers.ru/ - Крупный и постоянно обновляющийся портал о новинках железа с уклоном в разгон, модинг и советы народных умельцев.
http://docs.com.ru/ - Компьютерная документация и статьи
http://www.realcoding.net - программирование, учебники, статьи.
www.emanual.ru - электронная документация
www.ixbt.com - мега-сайт о компьютерах
www.x-web.h11.ru - Веб-мастер
www.3dnews.ru - новости компьютерной техники
www.hw.by - белорусский "железный" сайт
www.kv.by - газета "Компьютерные вести"
www.softodrom.ru - Софт-портал (программы)
http://www.1september.ru - Газета "1 сентября"
http://www.infomir.ru/INFO/ - cайт журнала "Информатика и образование"
http://www.1september.ru/first.htm - Сайт газеты "Информатика".
http://www.infschool95.freenet.kz/main02.htm - материалы к урокам  информатики по таким темам как Excel, Access, Pascal,  а также поурочные планы.
http://www.g6prog.narod.ru/ - этот сайт посвящен подробному разбору олимпиадных задач по информатике. На этом сайте разобраны задачи школьных, городских, областных, Всероссийских, международных, университетских, ACM олимпиад, а также задачи неопределенного происхождения.
http://www.distedu.ru/mirror/_inform/www.infoschool.narod.ru/soft.htm - cтатьи об информационных технологиях, интернет-технологиях, учебники по Flash, Photoshop, HTML. В помощь учителям-тематические планирования, материалы к урокам по информатике.
www.ito.su Информационные технологии в образовании
http://neerc.ifmo.ru/school/index.html Олимпиады по информатике
http://www.computer-museum.ru/ Виртуальный компьютерный музей
http://www.graphics.ru/tutor/ Уроки Photoshop
http://www.hostim.ru/article/s/01/11/27/2496236/ Статьи и советы по веб-дизайну
http://olympiads.ru/sng/index.shtml - дистанционные семинары по подготовке к олимпиадам по информатике. Информация о дистанционных семинарах для учащихся русских школ стран СНГ и Балтии по подготовке к олимпиадам по информатике: условия обучения, регистрация. Страница сдачи решений. Сведения о результатах.
http://olympiads.ru - сборник материалов различных олимпиад по информатике. Электронный задачник. Сборник тематических статей. Обзор учебной и методической литературы. Обзор проходящих олимпиад. Сведения о дистанционных семинарах по подготовке к олимпиадам по информатике и летней компьютерной школе. Общие сведения о создателях проекта, целях и задачах.
http://www.htmlbook.ru/ материалы для изучения языка HTML, CSS, веб-дизайна, JavaScript, графики и процесса создания сайтов. Сборник тематических статей и книг. Форум.
http://www.loiro.ru/tutor/01/01/word/word.html - советы по оформлению работникам образования для грамотного использования информационных технологий в их профессиональной деятельности.
http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm - Microsoft Excel: обучающие видеоролики. Коллекция видеороликов в формате flash по обучению работе в Microsoft Excel.
http://school.iis.nsk.su/sop/ - Заочная школа программистов. Общие сведения о школе: положение о школе, условия обучения и участия в конкурсах. Обзор проводимых курсов, олимпиад и конкурсов. Календарь событий. Новости сайта.
http://neural.narod.ru/ - Искусственный разум: сборник материалов. Сборник материалов по вопросу искусственного разума: статьи, обзор книг и пр. Конференция, посвященная реализации искусственного интеллекта в интернете. Общие сведения о проекте "СИРИУС".
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/chursin/populjarn_informat/pi.htm - Чурсин Н.: Популярная информатика. Электронная версия книги: изложение научных основ информатики доступным школьнику языком.
http://vbrussian.com/index.asp - Visual Basic на русском. Статьи и примеры для начинающих программистов на VB. Новости. Коллекция программ. Обзор тематической литературы. Форум.
http://svoisait.ru/ - Мастерская по созданию домашних страниц. Электронный учебник для начинающих программистов по технике создания веб-страниц: теория, практические примеры, советы, обсуждение вопросов в форуме.
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/inform/ - Олимпиадные задачи по информатике: электронное пособие. Комментарии к задачам, ответы, решения, методические указания. Описание понятий и методов, используемых в решении задач.
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/comp/ - Персональный компьютер для начинающих: электронное пособие. Основные сведения об устройстве персонального компьютера, операционной системе MS-DOS и ее файловой системе, сведения по использованию Norton Commander.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/Libr/forms.htm - Создание и обработка форм в электронных документах: лабораторные работы. Электронная версия методических указаний к лабораторным работам: определены цель работы, форма отчета, сборник заданий с аннотацией и рекомендациями.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html - Олимпиады по информатике: задачи и решения. Электронное методическое пособие по решению олимпиадных задач по информатике: коллекция задач, условно разбитых на несколько групп по степени их сложности и тематике. Примеры решения, основные идеи решения, программы на языке Паскаль.
http://www.kaplya.ic.km.ua/HTML-colors-1.html. - Коды цветов html-разметки. Таблица кодов цветов, применяемых при HTML-разметке.
http://www.junior.ru/students/miroshnikov/ - Представление информации в компьютере. Электронное пособие по следующим темам: понятие об информации, единицы измерения информации, понятие о кодировании, кодирование данных двоичным кодом, кодирование текстовых данных, системы кодирования, кодирование графических данных, кодирование звуковой информации. Универсальная система кодирования текстовых данных.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/mtdss - Арифметические основы ЭВМ: методические указания. Электронная версия пособия: системы счисления, основы машинной арифметики с двоичными числами, формы представления чисел в ЭВМ. Задания для самоконтроля.
http://mouse.kinder.ru/ - Волшебная мышь: клуб юных любителей компьютерной графики. Виртуальный клуб юных любителей компьютерной графики и анимации: материалы по сканографии, компьютерной графике, типографике, мультимедия, анимации и пр. Информация о детских фестивалях компьютерного творчества, играх клуба "Художник и компьютер". Галерея детских компьютерных рисунков и анимации.
http://www.vbkids.narod.ru/ - Visual Basic для детей. Курс основ программирования на Visual Basic для детей от 10 лет (перевод с английского оригинального обучающего курса компании KIDware): 10 уроков, расположенных в порядке возрастания сложности изучаемого материала: последовательные шаги по созданию программ (проектов) на Visual Basic. Сведения об авторе перевода. Архив курса.
http://main.emc.spb.ru/staff/knv/otvet/default.html - Факультатив: математика и информатика. Универсальный задачник по программированию для средних школ. Обзор московских и Санкт-Петербургских олимпиад по программированию. Языки программирования Delphi Visual Basic. Работа с базой данных в Access. Информация об обучающей интернет-программе "Пойдем в интернет!". Самоучители, конспекты, методички для школьников, учителей, студентов.
http://www.membrana.ru/ - Мембрана: научно-популярный интернет-журнал. Тематическая подборка материалов с полнотекстовым поиском по различным тематикам: компьютеры, скоростные средства связи, космос, военная вода, новые разработки промышленности, химические элементы и пр. Мировые новости. Форумы и дискуссии. Ярмарка идей. Сведения о клубе «Мембрана». Фотогалереи.
http://www.mailbase.ac.uk/ - Mailbase: образовательный информационно-поисковый портал. Материалы по образовательной тематике: учебные заведения, библиотеки, преподавание и обучение, языки и культура, информатика, гуманитарные и технические дисциплины и пр. Поисковая система.
http://school.ort.spb.ru/library/classes_inf/lessons.html - Информатика: материалы к урокам. Учебные пособия по компьютерной графике, моделированию, верстке, программированию на языке Лого, программируемой мультипликации. Проверочные тесты.
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/IMO/pascal/theory/tests.htm - Тесты по языку программирования Паскаль. Сборник тестов по курсу языка программирования Паскаль по темам: "Динамические структуры", "Графика", "ООП".
http://avnsite.narod.ru/ivt.htm - Задачи по информатике. Подборка задач по информатике: задания, решения, объяснения.
http://www.history.ru/free.htm -бесплатные программы
http://repetitor.1c.ru/ - 1С-репетитор CD ROM по школьным предметам и др. Фирма 1С - известный разработчик учебных мультимедийных компьютерных программ и программ для бухгалтерии.
http://www.nd.ru/ -  Компания «Новый Диск» является одним из крупнейших издателей и дистрибьюторов мультимедийного программного обеспечения в России.
http://www.physicon.ru/ -  Компания ФИЗИКОН – известный разработчик учебных мультимедийных компьютерных программ и Internet-систем дистанционного обучения в области естественных наук (математика, физика, астрономия, химия и другие).
http://www.riis.ru/PS/main_tmp.htm -  Образовательная страница Internet-класс по Высшей Математике. Фонд обучающих программ. Информационный фонд.
http://www.trade.spb.ru/sever -  «Ребенок и Компьютер» Разработка мультимедийных обучающих программ по основным предметам школьного курса.
http://www.trade.spb.ru/sever -  Диалог-наука - антивирусное ПО
http://www.km.ru/ -  KM  - одной из самых полных энциклопедий в России и в мире. CD ROM по образованию.
http://www.multilex.ru/ -  Основной вид деятельности компании «МедиаЛингва»— разработка программных продуктов на основе оригинальных лингвистических технологий.
http://www.bitpro.ru/ -  Учебные программы для школ, демо-версии, каталог программных продуктов.
http://www.informatic.ru/ - Программы для знающих толк в математике и в информатике.
http://www.doka.ru/software/index.htm - Здесь вы найдете много интересного из области игр и обучающих программ.
http://www.nikita.ru/ - Направления деятельности компании - разработка издание компьютерных игр и развивающих программ для детей.
http://www.buka.ru/ -  «Бука» является одним из сильнейших российских издателей компьютерных игр.
http://www.download.ru/ - много ПО, в том числе и по образованию.
http://www.download.com/ - много ПО, в том числе и по образованию
http://www.freeware.ru/ http://www.freesoft.ru/ - много программ для Windows
http://ftpsearch.city.ru , http://www.alf.ru/search/1.htm -  Файловые ресурсы
http://www.listsoft.ru/ -  Огромное количество free-программ
http://www.chasik.com/ -  Много бесплатного ПО
http://omen.ru/ - FTP.HTM Полезные программы и игры
http://files.dnepr.net/ - Программы для Windows.
http://www.neosoft.ru/ -  Самые лучшие программы for Windows
http://www.web-animator.com/ - Web-animator
http://www.arcus.lv/dimas/banner.html - учебник Веб.
http://vik.soft.donbass.com/design/ -  коллекция беспл. Графики
http://www.animationonline.com/ -  Очень хороший сайт по анимации
www.algoritm.ru - собрание различных алгоритмов
www.activeserverpages.ru - сайт полностью посвященный программированию с использованием технологии ASP
www.codenet.ru - сайт посвященный программированию на Delphi,C++ и др. языкам программирования
www.citforum - различные книги, статьи и новости из мира программирования и компьютеров
www.delphimaster.ru - сайт посвященный программированию в Delphi
www.flasher.ru - все о flash: справка, исходники, статьи.
www.webscripts.ru - не просто собрание скриптов. На этом сайте можно найти справочные материалы и утилиты, которые пригодятся при создании домашней странички
www.php.net - официальный сайт технологии PHP
www.perl.com - официальная домашняя страничка Perl. Документация, новости, статьи.
www.playmobile.ru - сайт посвященный программам на мобильные телефоны.
www.rsdn.ru - сайт полностью посвященный программированию на Visual C++

свернуть

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

30.08.2023

Методические рекомендации по использованию ИКТ

с сайта Центр информационных ресурсов системы регионального образования, ГУО "Минский городской институт развития образования"

свернуть

Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»

30.08.2023

Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»

скачать

свернуть

Рекомендации по наполнению сайтов учреждений образования

30.08.2023

1. Требования к навигации по интернет-сайту

1.1 Для обеспечения первоочередной загрузки важнейших элементов на странице интернет-сайта и их доступности основные навигационные ссылки должны быть размещены в верхней части каждой страницы интернет-сайта. Выбранный и определенный порядок навигации должен соблюдаться на каждой странице интернет-сайта. Главное меню сайта всегда должно находиться на видном месте, чтобы пользователь, открыв страницу, получил исчерпывающую информацию о возможностях сайта.

1.2 Вся информация, размещенная на интернет-сайте должна быть доступна посетителю через ссылку или пункт меню. Количество переходов по элементам навигации для доступа к запрашиваемой информации не должно превышать пяти. Навигационные элементы должны выделяться на фоне остальных элементов интернет-сайта.

1.3  Каждая гиперссылка должна быть рабочей и приводить пользователя к ожидаемому им ресурсу. В случае, если дается гиперссылка на внешний интернет-сайт, рекомендуется, чтобы оповещение об этом пользователя осуществлялось заранее, при этом страницы, на которые указывают такие гиперссылки, должны открываться в новом окне веб-браузера. Если гиперссылка используется для загрузки файла, рекомендуется указывать его тип и размер.

1.4 Необходимо использовать навигационные цепочки (навигационный элемент «Текущий путь»), содержащие путь следования по разделам от главной страницы интернет-сайта до текущей открытой страницы, а также иные вспомогательные навигационные элементы – карта сайта, строка поиска по сайту, баннеры, перекрестные ссылки;

1.5 Необходимо, чтобы посетитель всегда понимал, в каком разделе сайта он работает и как ему вернуться на главную страницу. С каждой страницы должна быть предусмотрена возможность вернуться на главную страницу или перейти в другой раздел.

2. Требования к дизайну интернет-сайта

2.1 Все страницы интернет-сайта должны иметь единый дизайн.

2.2 При разработке макета страниц интернет-сайта необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- шаблон страницы должен обеспечивать корректное восприятие информации при различных размерах окна веб-браузера;

- на интернет-сайте не должны использоваться фоновые изображения, которые могут затруднить его восприятие или исказить информацию;

- текст должен отображаться с соответствующим уровнем контраста по отношению к используемому цвету фона; на сайте рекомендуется использовать не более двух единообразных стандартных шрифтов высокой читаемости. Шрифт основного текста, заголовков одного уровня, ссылок  должен быть единообразен на всех страницах.

- необходимо избегать эффектов, затрудняющих восприятие информации или отвлекающих пользователя от содержания документа: мигания и мерцания, эффектов выделения, движущихся строк;

- навигационные и интерактивные элементы страницы (ссылки, изображения, кнопки и т. п.) должны легко идентифицироваться пользователями;

- гиперссылки на странице должны визуально выделяться.

3. Требования к информационному наполнению сайта учреждения образования

Информационная структура и содержание сайта учреждения должна соответствовать следующим требованиям:

3.1 Учет интересов представителей различных целевых групп.

3.2 Типизация представления информации. Информационная структура сайта должна быть приближена к привычному универсальному для общеобразовательных учреждений стандарту. Посетитель сайта, исходя из названий основных разделов, должен понимать, что и где он может искать.

Перечень рекомендуемых разделов сайта приведен в Приложении 2.

В разделах сайта должны быть представлены следующие блоки информации:

3.2.1 Общая информация об учреждении:

- краткая информация о направлениях деятельности, специфике учреждения, целях и задачах, полное наименование учреждения, адрес, карта проезда, почтовый адрес, банковские реквизиты, вышестоящий орган управления, контактные телефоны, E-mail, режим работы, условия приема, история учреждения, традиции, достижения;

- сведения об администрации учреждения, контактная информация (телефоны, E-mail), фотографии представителей администрации, график приема посетителей;

- нормативная правовая база деятельности учреждения (устав, положения, сведения об аттестации и т.п.).

3.2.2 Статистическая информация:

- сведения о педагогическом коллективе;

- сведения об учебно-материальной базе;

- количественный состав учащихся, количество классов по параллелям, наполняемость классов.

3.2.3 Информация об образовательном процессе:

- расписание занятий;

- сведения о проведении плановых мероприятий;

- сведения о занятиях по интересам, факультативах, курсах по выбору;

- сведения о кружках, клубах, общественных организациях;

- информация об организации шестого школьного дня.

3.2.4 Дополнительная информация:

- сведения о достижениях учреждения (сведения о медалистах, участниках олимпиад, процент поступления в вузы, ССУЗы и т.п.);

- методические разработки специалистов учреждения;

- праздники, конференции, творчество учащихся и педагогов;

- музей.

3.2.5 Новости учреждения, новости вышестоящих организаций (в виде лент новостей).

3.3   В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г. "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет" интернет-сайты учреждений образования и органов управления образованием должны формироваться на русском и (или) белорусском языках, а при необходимости также на одном или нескольких иностранных языках. Учреждения, осуществляющие экспорт продукции за пределы Республики Беларусь, дополнительно обеспечивают формирование языковой версии на одном или нескольких иностранных языках.

4. Требования к оформлению главной страницы сайта учреждения образования

На главной странице должны размещаться следующие элементы: контактные данные, ленты новостей, голосование, навигационные элементы, ссылки на основные разделы ресурса, ссылка на раздел «Шестой школьный день», баннеры, приветственный текст - способствующие формированию позитивного и прогрессивного имиджа современного учреждения образования.

5. Требования к сопровождению раздела «Шестой школьный день»

5.1 Создать на сайте тематический раздел «Шестой школьный день».

5.2 Обеспечить быстрый и легкий доступ к данному разделу с главной страницы официального сайта (баннер, ссылка, кнопка и т.п.).

5.3 При создании раздела следует ориентироваться на аудиторию родителей (официальных представителей) учащихся. Раздел может содержать информацию о плане работы учреждения образования в шестой школьный день, программу проведения мероприятий, отчеты и фото- и видеоматериалы.

5.4 Информацию о предстоящем шестом школьном дне необходимо размещать на официальном сайте не позднее пятницы текущей недели.

6. Требования к сопровождению раздела «Медиатека»

В разделе «Медиатека» должна содержаться информация о деятельности библиотеки и медиатеки учреждения образования:

6.1 Общие сведения:

-         Сведения о кадрах (штат медиатеки, образование, стаж работы).

-         Режим работы, номер рабочего телефона, электронная почта.

6.2 О библиотеке:

-         Правила пользования библиотекой.

-         Нормативно-правовое обеспечение библиотек.

-         Основные направления работы библиотеки.

-         Фонд библиотеки.

-         Мероприятия с учащимися, педагогами.

-         Информирование о новинках литературы.

-         О нашей школе в СМИ

6.3 О медиатеке:

-         Нормативно-правовое обеспечение по информатизации медиатек.

-         Основные направления работы медиатеки.

-         Услуги медиатеки.

-         Перечень ЭСО по предметам (в т.ч. разработанные педагогами)

-         Полезные ссылки на Интернет-ресурсы (педагогам, учащимся, родителям).

-         Информирование о новинках ЭСО.

-         Материально-техническая база медиатеки.

7. Требования к информационному наполнению сайта управления образования

На сайте управления образования должны быть представлены следующие блоки информации:

3.2.1 Общая информация об управлении:

- краткая информация о направлениях деятельности, целях и задачах, полное наименование, адрес, карта проезда, почтовый адрес, банковские реквизиты, вышестоящий орган управления, телефоны, E-mail, режим работы;

- сведения о структуре управления, контактная информация руководства и специалистов (телефоны, E-mail), график приема граждан;

- нормативная правовая база деятельности органа управления.

3.2.2 Статистическая информация:

-   сведения о сети учреждений образования района (список учреждений с указанием полного и краткого наименования, почтового адреса, ФИО руководителя, контактных телефонов, E-mail, ссылки на официальный сайт);

-   сведения о количественном и качественном составе учащихся и педагогических работников региона, количестве учреждений образования по типам;

-   сведения о выполнении социальных стандартов в области образования.

3.2.3         Информация о системе образования:

-   сведения о проведении плановых мероприятий;

-   сведения о внешкольной работе (кружках, клубах, общественных организациях);

-   закрепление микрорайонов за учреждениями образования.

3.2.4 Дополнительная информация:

-   сведения о достижениях района (сведения о медалистах, участниках
олимпиад, процент поступления в вузы, ССУЗы и т.п.).

Источник

Центр информационных ресурсов системы регионального образования, ГУО "Минский городской институт развития образования".

свернуть